สายพาเชี่ยล
รหัส: 96 – 33150- 100
ชื่อ: สายพาเชี่ยล 33 KV 150 mm.

ราคา: โปรดสอบถามฝ่ายขาย