สายพาเชี่ยล
รหัส: 96 – 30185- 100
ชื่อ: สายพาเชี่ยล 25 KV 185 mm.

ราคา: โปรดสอบถามฝ่ายขาย