สายพาเชี่ยล
รหัส: 96 – 30150- 100
ชื่อ: สายพาเชี่ยล 25 KV 150 mm.

ราคา: โปรดสอบถามฝ่ายขาย